Kompetansemål Demo_17

Rollespillet oppfyller følgende kompetansemål for VGS:

 

Politikk og menneskerettigheter:

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer

Kommunikasjon og kultur:

 • drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon

Historie og filosofi:

 • diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål

Medie- og informasjonskunnskap

 • reflektere over etiske problemstillinger og utfordringer i møtet mellom medium og ulike kulturer

Religion og etikk:

 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det plura- listiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Norsk VG2 og VG3:

 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argu-
 • mentasjon
 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

Samfunnsfag:

 • gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling og sammenligne disse med institusjoner i andre land (etter 10. klasse)
 • gjøre rede for styreformer og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (etter Vg1/ Vg2)

Norsk:

 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

 

Undervisningsmateriale utviklet i samarbeid med NRK Skole: